Thông tư 14/2013/TT-BYT của bộ y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe

Đăng ký khám bảo hiểm y tế